gustavslund.hsbbrfwebb.se|gustavslund@hsbbrfwebb.se

Nyttjanderättsavtal med tillägg

2018-06-11
NYTTJANDERÄTTSAVTAL
Detta avtal är upprättat mellan HSB Brf Gustavslund, nedan kallad Brf, och xxx bostadsrättshavare lägenhet xxx, Mårtenstorpsgatan xxx, nedan kallad Brh. Syftet med detta avtal är att fastställa villkoren för Brh:s möjlighet att utföra fackmässig infästning i föreningens fasad t.ex. vid installation av markis. Mark i anslutning till bostadsrätten är upplåten med bostadsrätt varför Brh ansvarar för att marken och det som finns på marken hålls i ett gott skick och i god ordning.
Genom parternas undertecknande av detta avtal godkänns följande villkor.

  1. Inför en uppsättning/montage av markis ska Brh till styrelsen inkomma med skriftlig förfrågan om tillstånd. Uppsättning/montage av markis ska utföras fackmässigt. Färg på markis ska vara ljusgrå och utan kappa. Brh ska samråda med styrelsen inför beställning av markis beträffande färgen. All metall tillhörande markis ska vara i samma kulör som fönstren, RAL 7016, i glans 30. Brf rekommenderar motordriven markis för att minimera risk för skador på fasad.
  2. Brh ansvarar för att genomförda infästningar i fasaden är fackmässigt utförda. Brh ansvarar för att tillse att infästningar underhålls och är i gott skick.Brh ansvarar för ett återställande av skador som fasaden kan åsamkas vid en felaktigt utförd infästning. Brh ansvarar för att bekosta ett återställande av skada på fasaden. Ett återställande ska ske fackmässigt. Efter ett återställande av skada ska Brh tillhandahålla styrelsen med intyg eller annan handling som visar på att arbete är utfört fackmässigt.
  3. Brh är införstådd om att Brf ovillkorligen ska medges tillträde till föreningens fasad och mark i anslutning till bostadsrätten för att kunna genomföra yttre underhåll av fastigheten.I de fall växter, staket eller annat av Brh etablerat på fasaden eller på marken är i vägen inför ett genomförande av yttre underhåll ska detta omgående flyttas av Brh. För det fall att Brh inte vidtar denna åtgärd äger Brf rätt att utan dröjsmål göra det på Brh:s bekostnad. Brf ska skriftligen informera Brh om datum då åtgärd kommer att vidtas på Brh bekostnad.
  4. Detta avtal är tecknat och gällande mellan Brf och nedan angiven och nuvarande Brh. Avtalet följer inte bostadsrätten.Vid en försäljning av bostadsrätten är Brh ansvarig för att informera köpare om att hen måste söka och teckna ett nyttjanderättsavtal med Brf. För de fall att ett nytt nyttjanderättsavtal inte tecknas mellan Brf och tillträdande medlem, åvilar det nedan undertecknande innehavare att återställa den ytan på fasaden som Brh enligt avtalet har haft rätt att nyttja. Återställandet ska vara klart allra senast till det datum då ny medlem ska tillträda bostadsrätten.För det fall att Brh inte återställer den yta på fasaden som Brh har haft rätt att nyttja enligt detta avtal äger Brf rätt att på Brh bekostnad återställa till ett gott skick.

Detta avtal är upprättat i två exemplar vardera parten har erhållit vars ett.

HSB Bostadsrättsförening Gustavslund
 
Helsingborg 2018-06-11
TILLÄGG TILL NYTTJANDERÄTTSAVTAL
Markiser – Styrelsen har fått in en del förfrågningar angående markiser gällande färgkod som anges i nyttjanderättsavtalet. Styrelsen har således beslutat att den rekommenderade färgen på markiser istället ska följa färgerna som går i ton med vår bebyggelse som är svart, grått och galvat stål. Detta avtal ersätter texten nedan under punkt 1 i nyttjanderättsavtalet.
“All metall tillhörande markis ska vara i samma kulör som fönstren, RAL 7016, i glans 30.”
Vid frågor, kontakta styrelsen.
Med vänlig hälsning
STYRELSEN
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email